About Author

Person Name
Manpreet Sethi
Senior Fellow at CAPS